Vergrijzing

Deze Praktische Opdracht gaat over Vergrijzing, in opdracht van meneer Wolthuis. Door Jordy en Marcel.

Oplossingen

In dit onderdeel hebben we het over de oplossingen van de vergrijzing. We geven aan wat hoogleraren en adviseurs geven als oplossingen en we geven onze eigen mening erover.
We geven een indicatie wat de overheid voor oplossingen heeft bedacht en wat de Rabobank in dit geval heeft bedacht.

1.      Oplossingen van grote Banken met hier als voorbeeld; Rabobank.

 

Zoals iedereen wel weet is het een feit dat de overheidsbestedingen m.b.t. de vergrijzing komende jaren flink zal stijgen. Toch hoeft dit volgens de multinational Rabobank geen problemen te veroorzaken. Zolang alles maar via een evenwichtig en goed in de gaten gehouden beleid plaats vind.

 

Volgens de multinational Rabobank staat Nederland er qua de vergrijzing redelijk goed voor, onder goed beleid kunnen de eventuele problemen onderdrukt worden.

Zoals het sparen voor je pensioen; door ons volkomen normaal gevonden maar bijna uniek in Europa. Zo zijn er nog talloze kleine dingen die zorgen voor een ‘goed’ verloop.

 

Hier volgen meerdere oplossingen bedacht door de Rabobank om het vergrijzing’s probleem onder te duim te kunnen houden:

 

- Zorg voor meerdere arbeidsperspectieven voor allochtonen. Persoonlijk vind ik dit een goede oplossing, door ook deze doelgroepen aan het werk te zetten neemt het kleine aantal mensen dat normaal gesproken het AOW voor ouderen moet voorzien toe. Dus de premies p.p. kunnen dalen.

 

- Investeer in onderwijs. Ook een goede maar, denk ik, niet genoeg om het op te lossen. Deze investering is op lange termijn handig maar de vergrijzing is dichterbij dan de meeste mensen denken.

 

- Bied goede opvang aan kinderen zodat vrouwen ook kunnen werken. Prima oplossing om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Maar wat de overheid dan niet moet vergeten is dat opvang vaak duur en slecht bemand is. Dus er zal echt meer moeten gebeuren dan alleen een extra pand neerzetten en er mensen aan het werk zetten. Er moet kwaliteit boven kwantiteit voor een aantrekkelijke prijs komen. Dan zal deze oplossing in zeer goede banen geleid worden.

 

- Zorg dat ouderen langer doorwerken. Vind ik eerlijk gezegd maar een belachelijk voorstel. Mensen die hun hele leven al werken verdienen het wel om ook eens van hun pensioen, waar ze tenslotte hun hele leven al voor sparen, te genieten. Wel vind ik dat mensen die vroeger stoppen met werken meer premie moeten betalen. Want van dit soort acties zijn vaak anderen de dupe.

 

Deze bovenstaande argumenten van de Rabobank vond ik wel de meest actuele en prima/soms minder prima oplossingen die er stonden vermeld namens Rabobank.

Ik heb ook nog gekeken naar oplossingen van andere banken maar die waren nagenoeg bijna hetzelfde. Ik denk dus dat dit wel de beste en meest over nagedachte oplossingen zijn tot nu toe.

 

2.      Oplossingen samengesteld door de overheid.

De overheid kan niet voorkomen, wel verminderen’ een bekende term als het om de vergrijzing gaat. In dit kopje lees je hoe de overheid het aan wilt pakken en wat daar voor nodig is. Ook zie je verschillende manieren uitgewerkt want zoals in realiteit blijkt werkt er altijd 1 manier het beste en die moet je zien te vinden.

 

Zoals al eerder in frankrijk en zweden aangetoond kan de Overheid met een gericht overheidsbeleid het kindertal in het gezin bepalen. Door bijvoorbeeld extra premies op gezinsuitbreiding, denk aan kinderbijslag, (Frankrijk) en betere voorzieningen op het gebied van ouderschapsverlof en kinderopvang (Zweden). Het hogere kindertal is één van dé oplossingen die er volgens velen (ook overheid) zijn, want hierdoor neemt het ouderental verhoudingsgewijs af.

 

Een concrete (liberale) oplossing die de overheid voor heeft gesteld is mensen langer door te laten werken. Gewoon het onder ogen durven zien dat in deze tijd 65 jaar niet meer een actuele leeftijd is om met pensioen te gaan. Als mensen langer werken betekend dat, dat meer mensen voor langere tijd geld verdienen om de AOW van alle bejaarden te kunnen betalen om het zo maar te zeggen. Andere argumenten zijn dat mensen langer in beweging blijven en sociaal-actiever blijven. Ook word er gesproken dat eigen generaties voor zichzelf moeten zorgen, dus de ouderen voor de ouderen en de jongeren voor de jongeren om maar als voorbeeld te nemen, volgens liberalen in de overheid is dit op lange termijn best mogelijk.

 

Een concrete (socialistische) oplossing die de overheid voor heeft gesteld is het verplichten van de gehele bevolking om alvast te sparen voor hun oude dag, zoals al in chili gebeurt sinds de jaren ’80, wat een verbazend goed systeem is gebleken. Want uit onderzoek is gebleken dat deze mensen het in hun oude dag financieel beter hebben dan hun westerse lotgenoten. Dit allemaal in plaats van je handje op houden zodra je 65 bent geworden. Tevens hoeven mensen die zelf voor hun oude dag gespaard hebben niet bang te zijn voor wetswijzigingen die normaal gesproken in hun nadeel hadden kunnen werken. Kortom word geconcludeerd dat mensen als ze beginnen met werken een deel van hun inkomen opzij moeten leggen zodat ze verzekerd zijn van een oude dag voorziening, en boven al niet de overheid (en dus automatisch de burgers) voor de kosten opdraait(en).

Mening

Mijn voorkeur gaat uit naar het socialistische idee om de vergrijzing tot een goed einde te laten lopen, in theorie is het uitvoerbaar. Ook valt er dan niet te klagen dat je het zelf zou moeten betalen want dat doe je nu in feite toch ook al.

Wel denk ik dat ook al zou deze wet nu ingevoerd worden het voor deze generatie bejaarden al te laat is, aangezien je toch wel ruim 40 jaar moet sparen om jezelf van je oude dag te voorzien. Het zou echter wel een goed idee zijn het nú in te voeren. Zodat alle volgenden generaties niet meer het probleem hebben dat ze met weinig mensen veel ouderen van een AOW moeten voorzien.verder moet er streng op worden toegezien dat iedereen het ook daadwerkelijk spaart. Anders krijgen we over een paar decennia weer het probleem dat veel mensen het geld gewoon écht niet hebben en dus door moeten blijven werken ook al zijn ze 65, omdat ze gewoonweg geen geld hebben. Ook moet er een oplossing worden gezocht voor het probleem met de bijstanders. Want deze hebben natuurlijk geen inkomen en kunnen dus moeilijk sparen voor hun oude dag. Dit soort ‘gaten’ zijn er om gedicht te worden maar verder denk ik dat dit een prima oplossing is en mijn voorkeur gaat dus uit naar de socialistische en absoluut niet naar de liberale oplossing in deze kwestie.
 

Wat vinden anderen?

1.      Oplossingen bedacht door: hoogleraren, burgemeesters, economen etc.


Natuurlijk zijn er behalve oplossingen van Multinationals en de overheid ook oplossingen bedacht door andere individuele mensen in Nederland. Zoals hoogleraren, burgemeesters, wethouders, economen, wetenschappers en nog veel meer mensen met een eigen kijk/oplossing voor/ op de vergrijzing. Hierover zult U in dit stukje meer lezen en ik zal U verschillende kijken op deze kwestie tonen.


Wim Aerts

Een voorbeeld van een liberaal is de man Wim Aerts. Over deze man kon u in kopje 2 al meer lezen onder het kopje ‘Liberalen’. Deze meneer zegt dat alle mensen langer door moeten werken en dat ook onder ogen moeten (durven) zien. Het systeem dat je tot je 65e moet werken is simpelweg verouderd en moet dus aangepast worden.

Hier rechts ziet u een foto van Dhr. Aerts (middelste persoon). 

Mening
Eigenlijk ben ik het oneens met deze meneer, want mensen die hun hele leven al werken, hun hele leven al zwoegen, zou je die hun laatste jaartjes willen laten slijten op werk? En niet gewoon laten genieten van hun pensioen waar ze tenslotte al hun hele leven voor werken? Ik vind dat deze oplossing niet dé manier is om het vergrijzings probleem op te lossen.

Huijsman
Een andere oplossing om kosten te besparen op uw oude dag is volgens de hoogleraar Huijsman uw huis bij bouw alvast aan te laten passen voor uw oude dag. Dit is namelijk veel goedkoper dan het later alsnog te laten doen. Door deze kostenbesparende kwesties denkt Huijsman dat het qua kosten allemaal wel te doen is in de toekomst. Toch gebruikt slechts 16% van de gemeenten deze gedachte bij de aanbouw van nieuwe huizen. Mensen kunnen m.b.v. betere huizen langer in zo’n huis wonen en hoeven dus niet of later naar een verzorgingstehuis, wat natuurlijk een enorme kostenbesparing is.

Mening
Deze oplossing bevat zeker een kern van waarheid, want als mensen door middel van eerder gemaakte aanpassingen langer in het zelfde huis kunnen leven zou dit een enorme kostenbesparing kunnen zijn op de verzorgingstehuizen en alle extra aan/af bouwen die moeten worden gepleegd om in het zelfde huis te kunnen blijven wonen


Herman Wijffels

SER-topman Herman Wijffels snapt die dat mensen eerder stoppen met werken, ‘ is werken dan niet leuk meer?’ Citeert Wijffels.

Volgens Wijffels moet er voor gezorgd worden dat mensen het wel uit hun hoofd laten om eerder te stoppen met werken, werken moet dus een leuke plek zijn óm te zijn en er moet met plezier gewerkt worden.

Want als meer mensen langer uit zich zelf werken en dus niet met vervroegd pensioen gaan dan zou dit op korte termijn wel eens een oplossing kunnen zijn voor het probleem dat te weinig mensen té grote lasten moeten dragen. 

Mening
Op zich een goed plan om mensen te stimuleren om langer te willen werken, want een goede werksfeer is bepalend of mensen het naar hun zin hebben op werk en dus langer willen werken. Ik denk dat werkgevers in deze oplossing vooral een grote rol (moeten) spelen.


We zetten hier alle mogelijke oplossingen nog even op een rijtje. We vermelden dus kort welke oplossingen er allemaal zijn. Of deze allemaal goed werken of waardeloos zijn zal moeten blijken bij de uitvoering ervan. Daarover kunnen wij dus geen mededelingen doen. De mensen langer laten doorwerken lijkt op het eerste gezicht een mooie oplossing, maar de praktijk zal moeten uitwijzen of dit werkelijk zo'n geslaagd plan is. Aldus..

De (mogelijke) oplossingen op een rijtje in het kort:

1. Betere en meer arbeidsperspectieven voor allochtonen

2. In het onderwijs investeren

3. Betere kinderopvang verwerven, zodat vrouwen kunnen gaan werken

4. De AOW-Leeftijd verhogen naar 67 jaar of hoger

5. Sparen door de overheid

6. Huis laten aanpassen bij bouw voor oude dag, werkt kostenbesparend

7. Mensen die nu met vervroegd pensioen gaan stimuleren om door te werken tot hun 65e, oftewel de vroegpensioen versoberen

8. Nadenken over de vraag of sommige voorzieningen nog wel kosteloos ter beschikking gesteld moeten worden

9. Gezondheidszorg aanpakken

10. Stimulatie van vrijwilligers zodat daar kosten op bespaard kunnen worden

11. Migratie uit Oost- en Midden-Europa

12. Minder een beroep doen op de AOW, hiermee bedoel ik dat iedereen maar met wat minder moet gaan leven om de AOW betaalbaar te houden

13. Bevorderen van productiviteit, door bijvoorbeeld loonmatiging
Voor de meningen van andere hoogleraren, die wij zelf!!!!!! geinterviewd hebben, zie de kopjes 'Interviews' en 'Hoogleraar Sociologie'.